De meeste speltakken gaan bij Scouting Leonardus één of meerdere malen per jaar op weekendkamp. Zij overnachten dan in tenten of in een blokhut. Overdag en ‘s avonds is men dan bezig met bosspelen, speurtochten, uitdagende activiteiten en natuurlijk ook samen ravotten.

De hele week zijn er bijeenkomsten in de Blokhut “Het Hofke van Binderen” gelegen aan Binderen 4 te Helmond. Tijdens de groepsbijeenkomsten dragen de leden en leiding een uniform bestaande uit een blouse met insignes en een das met een dasriem. In de zomermaanden verwisselen we het uniform nogal eens voor een minder warm T-shirt. Deze zaken dienen voor eigen rekening worden aangeschaft.

 

Weekendkamp

Bijeenkomsten

Contributie en kampbijdragen

Zoals bij elke vereniging, betalen de leden bij Scouting Leonardus contributie. Deze contributie wordt gebruikt voor onder andere de aankoop van materialen, programmakosten, huurkosten van de blokhut,  energierekening, betaling contributie Scouting Nederland, weekendkampen, enzovoorts.

 

De contributie bij Scouting Leonardus bedraagt  € 10,00/ maand en wordt betaald via een automatische incasso.

 

Deelname aan weekend- en zomerkamp

Weekendkamp:   ± € 10,00 tot ±€ 20,00

Zomerkamp:        ± € 50,00 (Bevers/ Explorers)

                            ± € 95,00 (overige junioren)

Bijdragen voor weekend- en of zomerkamp van de seniorenleden kunnen hoger uitvallen doordat zij (soms) naar het buitenland gaan en bijzondere activiteiten uitvoeren.

 

Financiele tegemoetkoming

Kinderen die ten gevolge van onvoldoende financiële draagkracht van de ouders, niet zouden kunnen deelnemen aan scouting, kunnen een beroep doen op Stichting Leergeld voor een bijdrage in de kosten. Voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze tegemoetkoming kan men bij Stichting Leergeld opvragen. (http://www.leergeldhelmond.nl) 

 

Elk lid is gedurende scoutingactiviteiten automatisch verzekerd bij Scouting Nederland voor ongevallen. Ook is er een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering die in werking treedt als de eigen aansprakelijkheids-verzekering niet uit zou keren.

Verzekering

Scouting Leonardus hecht grote waarde aan de veiligheid van uw kind en van de leiding.

Daartoe is allereerst de blokhut zo veilig mogelijk gemaakt:

Er zijn op diverse plaatsen rookmelders gehangen, alle vluchtwegen in de blokhut zijn in kaart gebracht, nooduitgangen, brandblussers zijn voorzien van pictogrammen. De blokhut is door de Brandweer van Helmond en door de GGD geïnspecteerd en goed bevonden.

 

Daarnaast wordt er natuurlijk ook gekeken naar de veiligheid van de activiteiten die de speltakken ontplooien. Ook hebben diverse kaderleden een EHBO cursus gevolgd en proberen we incidenteel eens de brandweer uit te nodigen om ons iets te komen vertellen over brandpreventie.

Veiligheid

Één keer per jaar gaan de speltakken gezamenlijk op zomerkamp. We trekken er dan samen op uit om gedurende een week bezig te zijn met diverse activiteiten zoals zelf koken, pionieren, excursies en uitstapjes. Op kamp slapen de kinderen in tenten op een terrein dat naar het thema van het kamp is ingericht.

 

De oudere speltakken kunnen er ook voor kiezen om niet samen met de junioren op kamp te gaan, maar zelf hun tenten op te slaan in bijvoorbeeld het buitenland. De Pivo speltak gaat zo steevast ieder jaar naar het buitenland.

Zomerkampen